512 Potato Bread 15 x 805g wheat mixed bread with 31% wheat flour and 7.5% potato flakes